Spesialitetsrådet

Spesialitetsrådet er rådgivende organ for Legeforeningens sentralstyre i spørsmål som gjelder legers videre- og etterutdanning.

Spesialitetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alle forhold av betydning for videre- og etterutdanning av spesialister. Sentralstyret oppnevner spesialitetsrådet.

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (utdrag)

Vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet 2. juli 2009.

§ 2. Spesialitetsrådet

Som rådgivende organ for Den norske legeforenings sentralstyre i spørsmål som gjelder legers videre- og etterutdanning, oppnevner sentralstyret spesialitetsrådet.

Spesialitetsrådet skal ha sin oppmerksomhet hen­vendt på alle forhold av betydning for videre- og etterutdanning av spesialister.

Rådet består av leder, nestleder og 14 medlemmer oppnevnt for fire år. Det oppnevnes person­lige varamedlemmer for de 14 medlemmene.

Statens helsetilsyn er representert med ett medlem. Helsedirektoratet er representert med ett medlem. De medisinske fakulteter er representert med ett medlem hver. Kommunenes Sentralforbund er representert med ett medlem. Norsk Pasientforening er representert med ett medlem.

Ved oppnevnelsen av de øvrige medlemmer skal sentralstyret ta hensyn til representativitet i forhold til rådets oppgaver og målgruppene for arbeidet.

Leder og nestleder oppnevnes særskilt.

Forslag til medlemmer med varamedlemmer inn­hentes fra de organer som er representert i rådet. Nytt medlem oppnevnes når det oppstår forhold som med­fører at det sittende medlem ikke lenger kan sees å representere vedkommende organ. Rådet er beslut­ningsdyktig når lederen eller nestleder og minst 8 medlemmer er til stede. Instruks for rådet fastsettes av sentralstyret. Ved forfall fra rådets medlemmer inn­kalles det personlige varamedlemmet.

member

Einar Klæboe Kristoffersen

Leder
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus

member

Kathinka Meirik

Nestleder
Arbeidssted: Helse Nord-Trøndelag HF

member

Sverre Olaus Harbo

Medlem
Arbeidssted: Helsedirektoratet

member

Christer Mjåset

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Tone Skeie-Jensen

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 22 93 40 00

member

Svein Rotevatn

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF
Telefon: 55 97 50 00

member

Erik Solligård

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF

member

Øivind Irtun

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
Telefon: 77 62 60 00

member

Hans Høvik

Medlem
Arbeidssted: Dalen legesenter DA

member
member

Heidi Merete Rudi

Medlem
Arbeidssted: Statens Helsetilsyn
Telefon: 22 24 88 760

member

Tom Birger Glomsaker

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Terje Andreas Osnes

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 23 07 00 00

member

Eyvind Rødahl

Medlem
Arbeidssted: Universitetene