AFU - Allmennmedisinsk forskningsutvalg

AFU skal i samarbeid med styret i NFA arbeide for å fremme allmennmedisinsk forskning.
 

AFU består av leder, nestleder, fem medlemmer og to observatører, én oppnevnt av Allmennlegeforeningens styre og én oppnevnt av styret i Norsk samfunnsmedisinsk forening. 
Leder, nestleder, NFA representant og deres personlige varamedlemmer velges av NFAs årsmøte.
De fire allmennmedisinske universitets- og forskningsenheter oppnevner et medlem hver med personlig varamedlem.
AFUs medlemmer må være medlemmer av Norsk forening for allmennmedisin.
Retningslinjer og budsjett for utvalgets drift vedtas av årsmøtet i NFA.
 
AFU skal i samarbeid med styret i NFA arbeide for å fremme allmennmedisinsk forskning.
 
AFU skal 

Tildele allmennpraktikerstipend

Arbeide for midler til allmennmedisinsk forskning

Selv ta initiativ til forskningsprosjekter på aktuelle områder

Vurdere forskningsprotokoller fra legemiddelindustrien og andre

Arbeide med forskningsetiske spørsmål av særlig betydning for
allmennmedisinsk forskning.

Bidra til å utarbeide NFAs høringsuttalelser om forskningsrelaterte emner.

AFUs internasjonale tittel er: The Norwegian Committee on Research in General Practice,
A board in NCGP, med forkortelse NCR.    

Mer om emnene

Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) tildeler stipend to ganger årlig.

Med forskningsprisen utheves og anerkjennes det beste frie foredrag som fremføres av en nykommer i allmenn- eller samfunnsmedisinsk forskning, enten under Nidaroskongressen eller Primærmedisinsk Uke (PMU).