God kommunikasjon - en suksessfaktor for god helsetjeneste

Kommunikasjonsferdigheter må tidlig inn i spesialistutdanningen. Ferdige spesialister må få tilsvarende mulighet til å styrke sine kommunikasjonsferdigheter for å bedre sin hverdag, forebygge feil og oppnå at pasienten føler seg sett og ivaretatt.

Kommunikasjon bør være et tema ved den obligatoriske veiledning av leger i spesialisering. Veilederne må selv skoleres på dette feltet for å kunne være gode rollemodeller. Dette fremgår av Legeforeningens policy-dokument om kommunikasjon.

Leger i spesialisering innenfor fagområde onkologi får i dag trening i kommunikasjon som del av spesialsitutdanningen. De øvrige spesialitetene har ikke tilsvarende kurs.

Legeforeningen håper å komme i gang med kurs i kommunikasjonstrening for leger i spesialisthelsetjenesten i løpet av året.

De fire gode vaner

Kurset "Effektiv klinisk kommunikasjon etter metoden Fire gode vaner" er godkjent som tellende kurs for alle kliniske spesialiteter.

Søk etter kurset i kurskatalogen