Rettshjelpsordningen

Rettshjelpsordningen er en økonomisk støtteordning for kjøp av juridiske tjenester. Ordningen er et supplement til hovedordningen som er bistand fra Legeforeningens egne jurister.

Nærmere om Rettshjelpsordningen
Som et tilbud til medlemmene tilbyr Legeforeningen juridisk bistand til sine medlemmer i spørsmål som relaterer seg til yrkesutøvelsen.

I hovedsak ytes dette som direkte bistand fra Legeforeningens sekretariat (hovedordningen). Denne typen bistand suppleres av Legeforeningens Rettshjelpsordning som kan yte økonomisk støtte til ekstern juridisk bistand. Rettshjelpsordningen forvaltes på grunnlag av Rettshjelpsordningens vedtekter som er fastsatt at Landsstyre.

Ordningen ble opprettet i 1995, og vedtektene ble revidert på Landsstyremøtet 2007. Ordningen finansieres i sin helhet gjennom den ordinære medlemskontingenten, og alle medlemmer er gjennom medlemskapet automatisk kvalifisert til å søke. Det er viktig å ha klart for seg at midler fra Rettshjelpsordningen kun tildeles gjennom formelle vedtak i Rettshjelpsutvalget. Vedtakene i Rettshjelpsutvalget er endelige og kan ikke påklages, med unntak av avslag på søknader om støtte til rettssaker. Disse kan påklages til sentralstyret.

Nedenfor gis det informasjon om viktige sider ved ordningen, men fremstillingen er ikke uttømmende.

Ikke en forsikringsordning
Rettshjelpsordningen er ikke en forsikringsordning som gir medlemmene en ubetinget rett på støtte. Søknadene avgjøres etter en fri skjønnsmessig vurdering av Rettshjelpsutvalget, som består av en representant for hver av yrkesforeningene samt en representant for Norsk medisinstudentforening. Det er altså tillitsvalgte for fatter beslutningene i denne ordningen. Om lag halvparten av søknadene avslås, og i all hovedsak gis det ikke støtte til fullfinansiering av advokattjenester. Dette er det viktig å være klar over. I denne ordningen må det altså påregnes å dekke kostnader selv. Sentralstyret fastsetter bevilngsfullmakt, som utvalget arbeider innenfor.

Forhold det kan søkes om støtte til
Dekningsområdet for ordningen er regulert i vedtektenes kapittel 5. Saker det kan ytes støtte til er tilsynssaker, straffesaker relatert til yrkesutøvelsen, ærekrenkelser, tvist med NAV/trygden, oppsigelser av driftsavtaler, samarbeidsproblemer med oppdragsgiver, tvist i arbeidsforhold, tvister med hjelpepersonell, erstatningskrav og mediehåndtering.

Skjønnsmessig vurdering
Rettshjelpsutvalget foretar en utpreget konkret og skjønnsmessig vurdering av alle sider av saken. I den forbindelse vektlegges bl.a.:

 • Sakens betydning, sett hen til rettshjelpsordningens formål
 • Søkers medvirkning til at saken har oppstått
 • Søkers manglende medvirkning til å finne en løsning på saken
 • Hvorvidt økonomisk støtte kan antas å svekke Legeforeningens omdømme
 • Innvilget støtte i tidligere saker

 Selv om saken faller inn under dekningsområdet, vil utvalget etter en skjønnsmessig vurdering kunne avslå søknaden. Ingen har rettskrav på dekning i ordningen.

Hva gjør man når en sak oppstår og man ønsker ekstern juridisk bistand?
Når en sak oppstår – og medlemmet ønsker å benytte en ekstern advokat - er det viktig at medlemmet tar kontakt med Rettshjelpsordningens sekretariat umiddelbart og helst før advokat engasjeres. Medlemmet selv bør avstå fra handlinger i saken før saken er vurdert av sekretariatet, med mindre det er nødvendig å reagere straks, for eksempel for å unngå oversittelse av frister. Utgifter til advokat som har påløpt før sekretariatet er kontaktet, vil som hovedregel ikke bli dekket.

Dersom medlemmet ønsker å kontakte advokat etter at sekretariatet har vært konsultert, men før søknaden har blitt behandlet, er det anledning til dette, men det skjer da for medlemmets egen økonomiske risiko. Rettshjelpsordningen er ingen forsikringsordning, og sekretariatet kan ikke forskuttere noe utfall av vurderingen i Rettshjelpsutvalget.  

En søknad om støtte skal inneholde

 • en kortfattet saksfremstilling
 • angi hva det søkes støtte for å oppnå normalt angi hvilket beløp det søkes om
 • kontaktinformasjon for legen eller dennes fullmektig (navn, adresse, mobilnummer, e-post)
 • kopi av SAMTLIGE relevante dokumenter og tidligere korrespondanse i saken (taushetsbelagt informasjon skal anonymiseres)
 • i hastesaker, opplysning om når og hvordan sekretariatet ble forsøkt kontaktet

Ufullstendig søknad og manglende dokumentasjon vil kunne medføre at behandling av søknaden kan trekke ut i tid, i påvente av at dette fremskaffes. Der hvor taushetsbelagt informasjon ikke er sladdet, kan dokumentene sendes i retur.

Det anbefales at medlemmet leser gjennom vedtektene for ordningen før søknad sendes.

Forutsetninger for støtte

 • Må være medlem når tvisten oppsto.
 • Selv om det ytes støtte i en sak forutsettes det at medlemmet uttømmer andre muligheter for å få dekket utgiftene, slik som arbeidsgiver, forsikringsordninger eller andre avtaleparter.
 • Om en sak fører frem, og medlemmet får dekket saksomkostninger fra motparten, forutsettes det at støtte fra rettshjelpsordningen tilbakeføres til ordningen.
 • Vedtaket innebærer ikke noe tilsagn om ytterligere støtte dersom vedtakets beløpsgrense overstiges.
 • Støtten utbetales mot dokumentasjon, vanligvis ved at ekstern advokat fakturerer Legeforeningen direkte, innenfor rammene av vedtaket.
 • Dersom det oppdages at medlemmet har gitt feilaktige opplysninger, eller har unnlatt å gi opplysninger av vesentlig betydning for saken, kan Rettshjelpsutvalget omgjøre vedtaket og kreve utbetalt støtte tilbakeført.
 • Sikkerhet for motpartens saksomkostninger dekkes ikke, med mindre det er særlig angitt i vedtaket.

Hastesaker
Dersom medlemmet kommer i en akutt situasjon som faller inn under ordningens dekningsområde, og det ikke oppnås kontakt med Legeforeningens sekretariat, kan medlemmet kontakte advokat direkte for en førstehåndsvurdering. Medlemmet bærer selv den økonomiske risikoen for slik kontakt, men Rettshjelpsutvalget kan i slike tilfeller fatte vedtak om å dekke utgifter som påløper før sekretariatet er kontaktet. Forutsetningen er at manglende juridisk bistand ville kunne medført rettstap eller vesentlig svekket juridisk posisjon. I slike situasjoner skal det opplyses om hvorvidt sekretariatet ble forsøkt kontaktet, når det skjedde og på hvilket vis.

Forhold som faller utenfor ordningen
I erstatningssaker som omfattes av legenes ansvarsforsikring i Unison, skal forsikringsselskapet kontaktes direkte. Rettshjelpsordningen omfatter ikke saker som er omfattet av Legeforeningens kollektive ansvarsforsikring.

Rettshjelpsutvalgets sekretariat
Hvis medlemmet ønsker støtte til ekstern juridisk bistand, kan fortrinnsvis følgende personer kontaktes: Fagsjef/advokat Frode Solberg, frode.solberg@legeforeningen.no eller Rådgiver/advokat Hege Synne Rahm, Hege.Synne.Rahm@legeforeningen.no

Medlemmet trenger ikke kontakte ovennevnte personer hvis man ønsker å få en vurdering av Legeforeningens egne jurister/advokater. Da kan medlemmet henvende seg til Legeforeningens sentralbord, 23 10 90 00, og vil bli håndtert derfra på ordinær måte iht behovene.

Mer om emnene

For alle henvendelser kan følgende benyttes: legeforeningen@legeforeningen.no

Faks: 23 10 91 50 (direkte til avdeling for jus og arbeidsliv)
Tlf: 23 10 90 00 (sentralbord)
Brev sendes til: Legeforeningen, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

For alle skriftlige henvendelser kan det være hensiktsmessig å angi i headingen i brevet hva saken gjelder, f.eks: Fastlege – Spørsmål om salg av praksis, Overlege – Spørsmål om overlegepermisjon, Tilsynssak.

Ansatte i avdeling for jus og arbeidsliv