Ansvarsforsikring 2017

Alle medlemmer har anledning til å tegne Ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Ansvarsforsikring for leger er et supplement til legers alminnelige ansvarsdekning i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk pasientskadeerstatning dekker skader oppstått som følge av feilbehandling i helsetjenesten i Norge. Skaden må medføre et økonomisk tap.

Les mer om NPE her:

Ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen
Ansvarsforsikringen for medlemmer supplerer dekningen i NPE, og gir en mer fullstendig dekning av det ansvar legen vil kunne komme til å påta seg ved utøvelse av legevirksomhet. 

Ansvarsforsikringen dekker medisinsk feilbehandling i Norden, ved akutt legehjelp på reise over hele verden, ved engasjementstillinger som lege i inntil tre måneder i hele verden og i land på FNs liste over utviklingsland. Arbeid i land på FNs liste over utviklingsland skal meddeles Tryg Forsikring på forhånd. Forsikringen dekker også juridisk bistand i tilknytning til behandlingen av kravet om erstatning.

Forsikringen dekker ikke skader som kan søkes dekket av NPE. Det innebærer at forsikringen i Norge kun dekker skader som ikke medfører økonomisk tap, dvs oppreisningserstatning.

Erstatningen er begrenset til kr 5 millioner per skadetilfelle. For oppreisningskrav er erstatningen begrenset til kr 200 000 per skadetilfelle.

Forsikringspremien utgjør kr 400 per år, og innkreves sammen med kontingentens første termin. Forsikringen koster kr 55,- per år for studenter.

Skader meldes Tryg Forsikring pr mail: ansvar@tryg.no 
Alternativt pr telefon: +47 0 40 40

For utfyllende informasjon, se forsikringsvilkårene.

 

Medlemsnummer
Fornavn
Etternavn
Fødselsdato
Adresse privat
E-post privat