MainTeaser

IKT

Velfungerende IT-systemer er en forutsetning for en god og effektiv helsetjeneste. Investeringer i bedre systemer vil komme hele helsetjenesten til gode.

Legeforeningen stilte 16. januar på høring om stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet. Meldingen er ment å styrke Norges innsats på det digitale området.

Keith McNeil

Hvordan gjøre jobben lettere for leger - dvs. å gjøre arbeidsdagen enklere, mer effektiv og til et bedre tilbud for pasientene?

Kjartan

Med utvidet mandat og flere medlemmer er Legeforeningens IT-utvalg i gang med arbeidet.

e-Helse 2018

Hold av onsdag 18. og torsdag 19. april!

E-helse i Norge er landets største møteplass for digitalisering av helsesektoren; en todagers konferanse med over 1200 deltakere.


Barnelege Kurt Krogh og fastlege Lasse Folkvord har trappet ned på tiden med pasientkontakt for å bidra i utformingen av en ny, unik journalløsning i Helse Midt-Norge.


Én felles journalløsning for hele helsetjenesten, fra pleie- og omsorgstjenesten og fastleger til spesialisthelsetjenesten, det er prosjektet Helseplattformen.


Riksrevisjonen kritiserer helsemyndighetenes manglende målstyring for nasjonal IKT-utvikling i sin årlige rapport. Legeforeningen mener kritikken er betimelig og har lenge etterlyst en bedre nasjonal koordinering og finansiering.


Sykehuslegene melder blant annet om mangelfull samhandling og liten involvering av fagmiljøet når journalsystemene utvikles.