Næringsinntekt

Inntekten til næringsdrivende leger som driver etter avtale med det offentlige, er svært regulert og bundet. Inntektene er regulert i forskrifter og avtaler med ulike offentlige og private aktører.

For næringsdrivende leger er hoveddelen av inntekten knyttet til folketrygdlovens regler om dekning av legehjelp og systemet med direkteoppgjør til legene. Denne ordningen gjøres mulig ved et honorarsystem regulert i normaltarifforskriften.

Legeforeningen har utarbeidet en kommentarutgave til normaltariffen med utdyping av de aller fleste takstene. Kommentarutgaven finnes til høyre. Også honorar fra NAV er regulert i egen forskrift. Honorering av sakkyndigarbeid for NAV, politiet, domstolene og barnevernet følger i stor grad salærforskriften.