Legevakt

Kommunen har plikt til å organisere legevaktordning etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-2.

Det er videre gitt bestemmelser av betydning for legevaktens organisering og drift i akuttmedisinforskriften.

Fastleger har gjennom rammeavtalen med KS og Oslo kommune plikt til å delta i vakt, og i KS-området er legevakt regulert i sentral forbundsvis særavtale SFS 2305. Legevakt i Oslo er regulert i rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen.

Noen steder har flere kommuner opprettet interkommunale legevakter (IKL). SFS 2305 regulerer også dette. For bakgrunnsinformasjon kan det vises til denne rapporten:
Legevakt i kommunehelsetjenesten – rapport om utvikling av legevaktjenesten til interkommunale legevaktar (IKL) 2005.

Legeforeningen utarbeidet i 2015 en innspillrapport om legevakt, der det presenteres tiltak og løsninger for å bedre legevakttjenesten: https://legeforeningen.no/emner/andre-emner/publikasjoner/statusrapporter/legevakt-for-alle---men-ikke-for-alt/

Endret aldersgrense for fritak fra legevakt
Legeforeningen er har vært svært kritisk til forskriftsreguleringen av legens plikter knyttet til legevakt, som i dag er inntatt i fastlegeforskriften. Aldersgrensen for fritak fra legevakt ble sommeren 2013 hevet fra 55 år til 60 år. Endringen gjelder fastlegeforskriften § 13 der fritaksgrensen som den 1.januar 2013 ble satt til 55 år. Med virkning fra 1.juli 2013 er aldersgrensen igjen økt til 60 år. Endringen har ingen betydning for leger som har fylt 60 år, og som er fritatt grunnet alder. Endringen har heller ingen betydning for leger som har søkt, og fått innvilget fritak, av andre grunner enn det at de har fylt 55 år.

For leger som har fylt 55 år medfører endringen at de ikke har en ubetinget rett til fritak grunnet alder, før de fyller 60 år. For denne gruppen er det likevel adgang til å be seg fritatt, dersom andre fritaksgrunner foreligger.

For leger som pr i dag er innvilget fritak på grunnlag av fylte 55 år, er det innført en overgangsordning frem til 1.januar 2014. Selv om forskriften er endret, legger Legeforeningen til grunn at kommunen må varsle den enkelte lege skriftlig dersom det innvilgede fritaket skal trekkes tilbake. Selv om aldersgrensen for absolutt fritaksrett er endret fra 55 år til 60 år, er det fortsatt adgang til å be seg fritatt av helsemessige eller vektige sosiale grunner, og at det i vurderingen særlig skal tas hensyn til lege over 55 år.

Aldersgrensen for fritak fra legevakt er nylig endret fra 55 år til 60 år. Endringen relaterer seg til fastlegeforskriften § 13 der fritaksgrensen som den 1.januar 2013 ble satt til 55 år, med virkning fra 1.juli 2013, igjen er økt til 60 år. Endringen har ingen betydning for leger som har fylt 60 år, og som er fritatt grunnet alder. Endringen har heller ingen betydning for leger som har søkt, og fått innvilget fritak, av andre grunner enn det at de har fylt 55 år.

For leger som har fylt 55 år medfører endringen at de ikke har en ubetinget rett til fritak grunnet alder, før de fyller 60 år. For denne gruppen er det likevel adgang til å be seg fritatt, dersom andre fritaksgrunner foreligger.

For leger pr i dag er innvilget fritak på grunnlag av fylte 55 år, er det innført en overgangsordning frem til 1.januar 2014. Selv om forskriften er endret, legger Legeforeningen til grunn at kommunen må varsle den enkelte lege skriftlig, dersom det innvilgede fritaket skal trekkes tilbake, og legen igjen skal tilpliktes legevakt. Selv om aldersgrensen for absolutt fritaksrett er endret fra 55 år til 60 år, er det fortsatt adgang til å be seg fritatt av helsemessige eller vektige sosiale grunner, og at det i vurderingen særlig skal tas hensyn til lege over 55 år.

Les også

Mer om emnene