Kjøp og salg av spesialistpraksis

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister regulerer tildeling og overdragelse av praksis.

Det følger av rammeavtalen § 11.1 at fratredende lege har rett til å kreve overdratt praksisen til overtagende lege. Til praksisen regnes relevant utstyr og inventar, husleieavtaler og kompensasjon for opparbeidet praksis. Verdien av praksisen fastsettes etter forhandlinger mellom selger og kjøper.

Det er praksisen som overdras, ikke avtalehjemmelen, og RHF-et er ikke part i avtalen om overdragelse.

Blir fratredende og overtagende lege ikke enige om overdragelsesbetingelsene innen 4 uker fra tilbud ble gitt, jf § 3.2, fastsettes denne av nasjonal nemnd oppnevnt av Legeforeningen. Ved slik uenighet har hver av partene 2 uker til å oversende saken til nemnda. Nemndas avgjørelse skal foreligge innen 4 uker etter at saken er mottatt der, med mindre Legeforeningen og RHF-et er enige om annen frist i den konkrete sak.

For nærmere informasjon, les om overdragelse av praksis og oversikt over praksisoverdragelser.