Krav til veiledet tjeneste for allmennleger

Allmennleger må ha tre års veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere selvstendig for trygdens regning.

Formålet med veiledet tjeneste er at allmennlegen gjennom arbeid under veiledning skal få tilstrekkelig praktisk erfaring for å kunne utføre selvstendig legevirksomhet på en forsvarlig måte, uten unødig tidstap eller utgift for pasienter, helseinstitusjoner, trygden eller andre. Målet om at legen skal få "tilstrekkelig praktisk erfaring" må ses i sammenheng med formålet med turnustjenesten for leger. Utgangspunktet er at legen etter fullført turnustjeneste skal ha skaffet seg nødvendig erfaring og dermed være kvalifisert for selvstendig utførelse av vanlig legearbeid. I tillegg må legen gjennom veiledet tjeneste skaffe seg praktisk tilleggskunnskap for å kunne utøve virksomhet som allmennlege med rett til trygderefusjon.

Det er et grunnvilkår for å kunne gjennomføre veiledet tjeneste at legen har norsk autorisasjon, og det er kun tjeneste etter autorisasjonstidspunktet som er tellende. Det er bare nærmere bestemt praksis som legen gjennomfører etter at vedkommende har fått autorisasjon som er tellende i denne treårsperioden.

Regelverket om veiledet tjeneste har blitt endret flere ganger de siste årene. Dette har medført en vanskelig og uforutsigbar situasjon for mange medlemmer, og Legeforeningen har jobbet aktivt mot ansvarlige myndigheter for å bedre situasjonen  

Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon 
Forskrift om endring i forskrift om veiledet tjeneste om for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon (Rundskriv I-3/2015)

 

Mer om emnene