Offentlighet

Offentlige myndigheter er som et utgangspunkt underlagt offentlighet. Dette betyr at saker som underlegges offentlig tilsyn eller kontroll i utgangspunktet er gjenstand for offentlighet, herunder innsyn fra allmennheten.

Eksempelvis er Helsetilsynet et forvaltningsorgan underlagt offentlighetsloven. Dette betyr at Helsetilsynets saksdokumenter som hovedregel er offentlige, og at media eller andre kan be om innsyn. (I regelen gjennomføres offentlighet i forbindelse med tilsynssaker bare der dette er krevet fra noen).

Det gjelder flere unntak fra prinsippet om offentlighet, blant annet i forhold til arbeidsdokumenter/notater det offentlige organ bruker internt i saksbehandlingen og opplysninger som er undergitt taushetsplikt i lov (f.eks. pasientopplysninger som er blitt innhentet i forbindelse med en sak).

Offentlighetsloven trekker et skille mellom det som anses å tilhøre henholdsvis den offentlige og den private sfære. I praksis vil normalt opplysninger om handlinger utført i kraft av legeautorisasjon være underlagt offentlighet, mens opplysninger som gjelder personlige forhold vil være unntatt. For eksempel vil et vedtak om suspensjon eller tilbakekall av en leges autorisasjon normalt ikke være undergitt taushetsplikt, heller ikke der vedkommende senere har fått autorisasjonen tilbake. Elementer av saken som måtte omhandle følsomme opplysninger knyttet til privatlivet er derimot unntatt.