Håndtering av henvendelser fra media

Henvendelser fra mediene bør alltid møtes høflig og besvares på en saklig måte.

Legen bør vurdere konkret, gjerne i forkant av henvendelser, om det er naturlig å uttale seg. Ofte vil taushetsplikten sette slike skranker i saken at det ikke er hensiktmessig for legen å uttale seg.

Under enhver omstendighet kan det være fornuftig å utvise varsomhet ved uttalelser til media. Dersom forholdet gjelder en sak til vurdering av offentlig organ (tilsynsmyndighet, skattemyndighet, domstol med videre), vil legen ofte være tjent med å avstå fra og kommentere saken under henvisning til at saken er under behandling i en offentlig instans samt eventuelt at den vedgår taushetsbelagt informasjon. Det kan samtidig understrekes at man vil legge alle forhold ved saken frem for rette myndighet.

Hvorvidt man skal uttale seg i en sak bør alltid vurderes konkret. En leges uttalelser kan bidra til å holde liv i en sak i media unødig lenge. På den annen side vil legens nei til å gi opplysninger eller uttale seg sjelden avholde journalister fra å forfølge en bestemt sak og skrive om den. I noen tilfeller kan legen, ved å gi opplysninger til journalisten, bidra til å nyansere en sak og korrigere opplysninger, kanskje også sikre at medieomtale unngås fordi journalisten forstår at den bygger på en misforståelse.

Dersom man velger å uttale seg, er det viktig å være klar over at alt man sier, kan man vente seg at media ser på som en del av intervjuet.

Legeforeningens sekretariat kan gjerne kontaktes for råd i forbindelse med mediehåndtering.