Legenes forhold til utstyrs- og legemiddelindustrien

Industrien er avhengig av et samarbeid med leger blant annet ved utvikling, forskning og klinisk utprøvning av legemidler og medisinsk utstyr. Industrien har på sin side kunnskap som det er hensiktsmessig at leger får ta del i.

Samhandling mellom leger og industri er således i noe utstrekning både ønsket og hensiktmessig. Det må imidlertid skje på en åpen og ryddig måte. Det må ikke etableres bindinger som kan påvirke legenes uavhengighet eller som er egnet til å skape tvil om slike forhold. På disse sidene gis en oversikt over regelverk, avtaler og retningslinjer som gjelder samhandlingen mellom industri og leger.

Samhandling mellom leger og utstyrs-/legemiddelindustri må skje på en troverdig og tillitsvekkende måte. Samarbeid skal skje i former som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om slike forhold. Dette krever at leger og leverandører er seg bevisst de integritetsproblemer som kan oppstå, og at de lar faglige, etiske og rettslige vurderinger være avgjørende for holdningen til ulike samarbeidsprosjekter og former for samhandling. Det er et mål at all samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og transparens.

Lovforbud mot ytelser som kan påvirke legen på en utilbørlig måte

Helsepersonelloven gir et uttrykkelig forbud mot at leger mottar gaver eller andre ytelser som er egnet til å påvirke helsepersonells tjenstlige handlinger på en utilbørlig måte. Bestemmelsen retter seg mot gaver og ytelser et helsepersonell, direkte eller indirekte, måtte motta fra så vel pasienter som industri og andre aktører. Det er gitt en egen forskrift, den såkalte gaveforskriften, som i detalj utdyper forbudet og rammene for dette. Nærmere informasjon om gaveforbudet.

Også straffelovens korrupsjonsregler kan etter omstendighetene ramme ytelser og annen samhandling som finner sted mellom industri og leger. Disse bestemmelsene retter seg mot så vel aktiv som passiv korrupsjon, og har et vidt nedslagsfelt.

Hvorvidt et forhold faktisk rammes av de nevnte forbudsbestemmelsene må alltid vurderes konkret.

Lovgivning som gjelder generelt vil i regelen være mer overordnet og mer generelt utformet enn regelverk som sentrale avtaleparter og interesseorganisasjoner kan fastsette for sine medlemmer. I noen grad kan det bransjeinterne regelverket være mer restriktivt enn hva som følger av generelle lov og forskriftsbestemmelser. Et brudd på de bransjefastsatte regler og etiske retningslinjer (se nedenfor) vil således ikke alltid innebære et brudd på lov og forskrift.

Aktuelle regler i forskrift, retningslinjer og etiske regler

Legemiddelforskriftens bestemmelser om markedsføring

Legemiddelforskriften av 22. desember 1999 inneholder en regel om korrupsjonsliknende handlinger, jf. forskriftens § 13-7, 5. ledd.

”Reklame til helsepersonell må ikke være forbundet med utdeling av gjenstander, gaver, tjenester, premier eller noen annen form for ytelser av økonomisk verdi. Helsepersonell må heller ikke anmode om eller motta slike ytelser. Dette forbud er ikke til hinder for utdeling av gjenstander med ubetydelig verdi som står i forbindelse med utøvelse av vedkommende helsepersonells virksomhet. Representasjon ved salgsfremmende arbeid for legemidler skal alltid holdes på et rimelig nivå og være underordnet hovedformålet med møtet. Den må ikke omfatte andre personer enn helsepersonell.”

Denne bestemmelsen gjelder den som gir en gave eller annen ytelse (dette vil typisk være et legemiddelselskap eller en utstyrsleverandør). Det forhold at en ytelse er gitt i strid med forskriftsbestemmelsen vil likevel indirekte kunne ha betydning for vurderingen av legens handling og spørsmålet om legen har handlet i strid med annet relevant regelverk ved å akseptere ytelsen.

Legeforeningens etiske regler

Legeforeningens etiske regler inneholder flere regler som skal sikre legens uavhengighet og integritet. I § 12 annet ledd fastslås det om forholdet mellom leger og legemiddelindustri at:  

”En lege må ikke inngå forbindelse med den farmasøytiske industri og/eller leverandører av medisinsk utstyr som kan føre til at tilliten til legens faglige vurderinger svekkes”.

Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien

Legeforeningen og Legemiddelindustriforeningen har vedtatt et eget sett med retningslinjer for samarbeid mellom legestand og farmasøytisk industri. Retningslinjene oppstiller detaljerte bestemmelser om informasjon, møter, utstillinger, kliniske utprøvinger, honorering og habilitet.

De sentrale partene har forpliktet seg til å tilstrebe at deres respektive medlemmer overholder retningslinjene.

Avtalen håndheves av Rådet for legemiddelinformasjon, som er et selvregulerende kontrollorgan for alle medlemmer tilsluttet foreningene. Rådets avgjørelser blir publisert.

Samarbeidsavtalen mellom Legemiddelindustriforeningen og de regionale helseforetakene

Legemiddelindustriforeningen har inngått avtaler om samhandling med hvert av de regionale helseforetakene. Avtalene gjelder for alle Legemiddelindustriforeningens medlemsfirmaer og for helseforetakene. Helseforetakene er i tillegg pålagt å anvende avtalen også overfor legemiddelselskaper som ikke er medlemmer av Legemiddelindustriforeningen.

Avtalen oppstiller forpliktende rammer for samarbeidet mellom partene. Det fastslås uttrykkelig at ”Alt samarbeid mellom partene skal være på en slik måte at verken pasienten eller samfunnet kan trekke foretakenes eller ansattes uavhengighet, integritet eller medisinske vurderinger i tvil”.

Avtalen oppstiller detaljerte regler som har direkte betydning for ansatte leger, så som bestemmelser om åpenhet og innsyn i avtaler som blir inngått, om honorering og gaver, om kurs, kongresser og opplæring med mer.

Legemiddelindustriens interne retningslinjer

Legemiddelindustriforeningen har utarbeidet et eget regelsett som medlemsfirmaene må overholde; Regler for legemiddelinformasjon av 5. november 1994. Reglene inneholder blant annet detaljerte bestemmelser om industriens adgang til å utdele gaver og om markedsføring av legemidler. Det gis også regler om legemiddelindustriens adgang til å avvikle og sponse arrangementer og kursdeltakelse for helsepersonell. Reglene kan sees som en ytterligere presisering av legemiddelforskriftens reklameregler. Etterlevelse av regelverket blir kontrollert av Rådet for legemiddelinformasjon.

Legeforeningen og Leverandørforeningen for helsesektoren har inngått en avtale om Retningslinjer for samarbeid og samhandling. Denne avtalen skal bidra til at all samhandling mellom leger og utstyrsleverandører skjer på en troverdig og tillitsvekkende måte.

Det følger av retningslinjene at avtaler skal inngås skriftlig, forpliktelser skal fremgå og de skal gjøres tilgjengelige for innsyn for dem som ønsker å se dem. Videre har avtalen egne bestemmelser om når og på hvilke vilkår firmaer kan medvirke på ulike arrangementer. Når et organ eller grupper av leger eller medlemmer i Legeforeningen er arrangør av møter skal tilbud til utstyrsleverandører om å delta som annonsør eller utstiller ikke skje ved favorisering av enkeltfirmaer. Ved tvil om hvem som kan levere hva kan utstyrsleverandørforeningen kontaktes. For de nærmere enkeltheter vises det til avtalen.

Avtale mellom Legemiddelindustriforeningen og Den norske lægeforening om retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien

Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og medlemmer av Leverandørforeningen for helsesektoren

Mer om emnene