Krav til attester og erklæringer fra helsepersonell

En attest/erklæring fra helsepersonell skal dokumentere en helsetilstand, og det skal være faglig dekning for innholdet. Innholdet kan få stor betydning i så vel private som offentlige rettsforhold, og innebære store økonomiske konsekvenser. Det stilles derfor høye krav til faglighet og etterprøvbarhet.

Legeforeningens har tradisjonelt hatt et bevisst forhold til utfordringene knyttet til attestarbeidet. Dette avspeiler seg blant annet ved at temaet er viet stor plass i Legeforeningens etiske regler, slik de har vært utformet i snart 50 år. Videre utga Legeforeningen i 2008 en praktisk veileder for legers attestarbeid. Denne inneholder kortfattede, praktiske retningslinjer for attestasjonsarbeidet i klinisk praksis, slik det møtes i en leges hverdag.

Lenker: