Turnustjeneste i sykehus

Bolig

Arbeisdgiver har plikt til å skaffe turnuslegen bolig, se turnusforskriften § 19. Retten til bolig er ytterligere regulert i overenskomstens del A2 § 8.3.2 og sentral særavtale i Virke § 8.3.2 som sier at boligforholdene som tilbys skal være tilfredsstillende. Sykehuset skal også være behjelpelig med møblering dersom turnuslegen ønsker det.

Dersom man ikke blir enige om hva som er tilfredsstillende boligforhold, kan følgende retningslinjer gi veiledning (tatt fra Statens helsetilsyns tidligere retningslinjer om turnuslegenes boligforhold):

1. Den frie gulvflate bør ikke være mindre enn 70m2 og utgjøre minimum 3 rom (1 oppholdsrom, 2 soverom) ent., kjøkken, bad og WC.

2. I kjøkken skal være installert: Komfyr med minst 3 kokeplater og stekeovn. Kjøleskap. Skapplass til kjøkkenutstyr og mat. Kjøkkenbenk med oppvaskkum og utslagsbenk.

3. I soveværelse skal være: Dobbeltseng med tilhørende madrasser. Nattbord og klesskap.

4. I bad skal være installert: Kar med eller uten dusj. Håndvask. Hylle med speil. Det må være rimelig adgang til klesvask (vaskemaskin eller lett adgang til fellesvaskeri)

5. I tilfelle hvor kandidaten ønsker det forutsettes det at sykehuset også er behjelpelig med møblering for øvrig

Det foreligger ingen sentral regulering av husleien. Husleien pleier imidlertid å ligge et stykke under markedspris.

Fravær som ikke resulterer i resttjeneste

Permisjoner, ferie og annet fravær fra den samlede turnustjenesten i sykehus og kommune som til sammen ikke overstiger to måneder, er ikke til hinder for at arbeidsgiver kan attestere på at turnustjenesten er gjennomført. Det totale fraværet på to måneder skal som hovedregel være fordelt likt på de aktuelle avdelinger og mellom sykehus og kommune. Dette innebærer at turnuslegen kan ha inntil fem uker samlet fravær i helseforetaket, og inntil tre uker samlet fravær i kommunehelsetjenesten. Intensjonen med fordeling av fraværet er å sikre tilstrekkelig tilstedeværelse for å kunne nå målbeskrivelsene

Foreldrepermisjon

Overenskomstens del A2 § 8.3.3: Turnuslege som får avbrutt turnustjenesten pga foreldrepermisjon, skal ha rett til å fortsette sin turnus ved samme tjenestested etter endt permisjon. Bestemmelsen innebærer at turnuslegen opprettholder sitt ansettelsesforhold gjennom hele permisjonstiden, og frem til fullført resttjeneste.

Folketrygdloven § 14-4: For å ha rett til foreldrepenger etter folketrygdloven må barnets mor ha vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter.

Overenskomstens del A1 § 1.2, jf § 1.1: Den som er ansatt og har tiltrådt stilling i virksomheten og har rett til foreldrepenger, svangerskapspenger mv. etter folketrygdloven, har rett til full lønn uten hensyn til bestemmelsene om inntektsbegrensning. Full lønn er all godtgjøring etter oppsatt tjenesteplan.

Les mer om svangerskap- og foreldrepermisjon.

Flytting

Flytteutgifter

Enkelte foretak/kommuner dekker flytteutgifter for turnusleger. Ta kontakt med Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (Safh), eventuelt fylkesmannen for mer informasjon.

Flyttedag

Flyttedager reguleres av personalhåndbøker. Vanligvis har man krav på inntil 2 dager velferdspermisjon for flytting. Det er den nye arbeidsgiveren som eventuelt skal dekke dette.

Saksgang når det oppstår problemer 

Se punkt 9.2 under målbeskrivelse for turnustjenesten for leger.