Turnustjeneste i kommunehelsetjenesten

 

Bolig
Boligtilbud for turnuslegen må avklares mellom kommunen og turnuslegen i god tid før turnustjenesten starter. Det går fram av pkt. 12.8 i særavtalen for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten. Kommunen har ikke plikt til å skaffe bolig til turnuslegen. Selv om kommunen tilbyr bolig, står turnuslegen fritt til å velge et annet sted å bo.

Fravær som ikke resulterer i resttjeneste
Permisjoner, ferie og annet fravær fra den samlede turnustjenesten i sykehus og kommune som til sammen ikke overstiger to måneder, er ikke til hinder for at arbeidsgiver kan attestere på at turnustjenesten er gjennomført. Det totale fraværet på to måneder skal som hovedregel være fordelt likt på de aktuelle avdelinger og mellom sykehus og kommune. Dette innebærer at turnuslegen kan ha inntil fem uker samlet fravær i helseforetaket, og inntil tre uker samlet fravær i kommunehelsetjenesten. Intensjonen med fordeling av fraværet er å sikre tilstrekkelig tilstedeværelse for å kunne nå målbeskrivelsene.

Foreldrepermisjon
Resttjeneste

Turnuslege som får avbrutt turnustjenesten pga. foreldrepermisjon, skal ha rett til å fortsette sin turnus ved samme fylke for gjennomføring av resttjeneste i kommunehelsetjenesten etter endt permisjon. Dersom det vil være uforholdsmessig byrdefullt å bytte kommune vil vi også hevde at man har krav på å beholde plassen i den enkelte kommune.

Foreldrepenger

For å ha rett til foreldrepenger etter folketrygdloven må den som skal motta foreldrepengene ha vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter. Dette følger av folketrygdloven § 14-4. 

Etter folketrygdloven beregnes det ikke foreldrepenger av den delen av inntekten som overstiger seks ganger grunnbeløpet. Disse reglene er imidlertid supplert med tariffavtaler:

I kommunehelsetjenesten er det slik at foreldrepengene beregnes av full ordinær lønn, faste årsbeløp og faste variable tillegg etter oppsatt turnusplan. Dette følger av Hovedtariffavtalen i KS, fellesbestemmelsene § 8.3.1, jf § 8.1.2

For ansatte i Oslo kommune følger dette av hovedtariffavtalen (Dokument 25) Del A, fellesbestemmelser kapittel 4.

Les mer om svangerskap- og foreldrepermisjon.

Flytting
Flytteutgifter

Flytteutgifter dekkes etter refusjon fra fylkesmannen. Ta kontakt med fylkesmannen for informasjon.

Flyttedager

Flyttedager reguleres av personalhåndbøker. Vanligvis har man krav på inntil 2 dager velferdspermisjon for flytting. Det er den nye arbeidsgiveren som eventuelt skal dekke dette

Saksgang når det oppstår problemer
Se punkt 9.2 under målbeskrivelse for turnustjenesten for leger.

Legevakt
Refusjon fra folketrygden:

For legevaktsarbeid får turnuslegen refusjoner fra folketrygden. Disse inntekter regnes som næringsinntekt, og det må avsettes penger til skatteoppgjøret. Det kan lønne seg å ha en regnskapsfører som fører legevaktregnskapet. 

Fridag etter legevakt

Lege med full arbeidsuke i kommunen gis fri fra individrettet kurativt arbeid dag etter legevakt uten trekk i lønn eller basistilskudd dersom legen etter en konkret vurdering av belastningen på vakten finner at arbeid påfølgende dag blir uforsvarlig. Retten til fri bortfaller dersom den ikke tas samme dag. Se sentral forbundsvis særavtale punkt 7.6.

Legevaktskoffert

Kommunen plikter å holde legevaktskoffert med faglig forsvarlig utrustning. Medisiner og forbruksvarer dekker turnuslegen selv.