Fra lønnsdefinisjoner

Det følger av overenskomsten del A2 i Spekter område 10 kapittel 5 at Lønn består av følgende:

  • Basislønn
  • Minimumslønn
  • Tillegg for doktorgrad
  • Eventuelle andre kollektivt avtalte tillegg avtalt mellom partene i den enkelte virksomhet
  • Individuelle tillegg. Det kan avtales at det individuelle tillegget eller deler av tillegget, inngår i basislønnen.
  • Vaktlønn
  • Tillegg for utvidet tjeneste/arbeidstid
  • Kompensasjon for ambulerende tjeneste/rotasjonsordning
  • Kompensasjon for særlige aktiviteter

Utover dette kommer kompensasjon for tilfeldig overtid og uforutsette vakter.
Deltidsansattes lønn utregnes forholdsmessig -og den faktiske deltakelse i vaktarbeid og annet arbeid.

Når det gjelder leger ved Lovisenberg (Spekter område 4) er lønnsdefinisjonen som ved Spekter område 10, men slik at "helseforetak" erstattes av "sykehus".

Lønnsdefinisjoner i Virke finnes i sentral særavtale og inneholder samme definisjoner som i Spekter-området, men "helseforetak" erstattes med "virksomhet" og i forbindelse med individuelle tillegg er det tatt inn en formulering om at effektivitet og produktivitet vurderes.

Oversikt over de ulike lønnssatser

Minimumslønn
I Spekter område 10 Helseforetak er minimumslønn for ulike turnusleger og leger i spesialisering angitt i sentral overenskomst del A2. Minimumslønn for overleger avtales lokalt i det enkelte helseforetak. Den laveste av minimumslønnene partene lokalt har forhandlet fram for overlegene, blir deretter den nye sentrale minimumslønnen i A2.

I tariffområde Virke og Spekter område 4 (Lovisenberg) er minimumslønnen fastsatt lokalt (lokal særavtale/B-del).

Basislønn
Basislønn består av minimumslønn, tillegg for doktorgrad, og eventuelt andre kollektivt avtalte tillegg mellom partene i det enkelte sykehus. Eksempler på dette kan være særskilte tillegg for leger i det enkelte helseforetak, eller særskilte tillegg for å rekruttere til visse spesialiteter.

Dessuten inngår det man klarer å fremforhandle av individuelle tillegg i basislønn; se punkt om individuelle tillegg.

Tillegg for doktorgrad
I de sentrale avtalene er tillegg for doktorgrad knyttet til at legen driver forskning. Krav til forskningsaktivitet er noe forskjellig i lokale avtaler, og kan innebære at leger med doktorgrad som sådan, eller leger uten doktorgrad som driver aktiv forskning tilstås tillegg. Det er også avtaler som har bestemmelser om professortillegg. Tillegg for doktorgrad og professortillegg beregnes ofte prosentvis i forhold til stillingsstørrelse, men vi har også eksempler på avtaler hvor partene lokalt har blitt enige om at tilleggene betales fullt ut uavhengig av stillingsprosent.

Individuelle tillegg
Individuelle tillegg forutsettes etter de sentrale Spekter-avtalene å kunne tilstås basert på kompetanse, erfaring og andre kvalifikasjoner og/eller andre forhold spesielt for sykehuset/helseforetaket.

Den sentrale særavtalen i Virke presiserer dessuten at virksomheten også skal vurdere den enkeltes lønn basert på effektivitet og produktivitet.

En utfordring ved individuelle tillegg, er at det i avtalene kan avtales at det individuelle tillegget eller deler av tillegget inngår i basislønn. Ettersom det er en "kan"- bestemmelse, vil man ved lokale forhandlinger og i tilsettingsprosesser møtes med tilbud om individuelle tillegg utenfor basislønn. Dette bør man være oppmerksom på; ikke minst fordi basislønn er beregningsgrunnlag for en rekke andre tillegg.

Vaktlønn
Det er nedfelt i alle sentrale avtaler at partene er enige om at leger er dagarbeidere med vakt.

I de fleste lokale avtaler er det avtalt at arbeidstid som ikke er vaktarbeid som hovedregel legges til tidsrommet 07.00 og 18.00 (i Virke 07.00 og 17.00) i ukens fem første dager. Honoreringen for vakt beregnes med en prosentsats av basislønn og utbetales pr. vakttime (aktive timer og omregnede passive timer).

Utbetaling av vaktlønn skjer etter avtale mellom partene lokalt i tidsrommet 18.00-07.00 (i Virke 17.00 – 07.00) samt lørdager, helge- og høytidsdager. Enkelte B-deler har egne bestemmelser om helligdagstillegg.

Partene lokalt kan avtale at vaktlønn betales fra det tidspunkt vakten reelt sett begynner.

Uforutsette vakter
Uforutsette vakter er vakter som ikke fremgår av den enkelte leges tjenesteplan.

For turnusleger og leger i spesialisering betales uforutsette vakter med minst 0,13 % av basislønn og utbetales pr vakttime. Eventuelle tillegg utover dette avtales lokalt. For overordnede leger avtales dette lokalt.

Tilfeldig overtid
For turnusleger og leger i spesialisering betales tilfeldig overtid med minst 0,08 % av basislønn og utbetales pr arbeidet overtidstime. Eventuelle tillegg utover dette avtales lokalt. For overordnede leger avtales dette lokalt.

Særlig om kategoriopprykk for leger i spesialisering
Minimumslønn for leger i spesialisering relaterer seg til antall år av gjennomført spesialistutdanning innen den aktuelle spesialiseringen. Også annen tjeneste kan være tellende i forhold til kategoriopprykk. Helsedirektoratet beslutter hva som er tellende tjeneste for de ulike spesialiseringene og kan kontaktes for å få informasjon om disse.

Etter overenskomstens er det tre kategorier:

Kategori A: 0-2 år av gjennomført spesialistutdanning

Kategori B: 2-4 år av gjennomført spesialistutdanning

Kategori C: > 4 år av gjennomført spesialistutdanning

Flere B-deler har i tillegg en kategori D for leger i spesialisering som er ferdige spesialister.

Den enkelte lege må i utgangspunktet selv fremme krav om kategoriopprykk for å få dette.

Utgangspunktet er at du først har krav på kategoriopprykk fra det tidspunkt du har fremmet krav om det. Dersom du venter på offentlig dokumentasjon har du rett til kategoriinnplassering fra det tidspunkt det er sannsynliggjort at vilkårene foreligger.

Spesialisering i allmennmedisin – kategoriplassering ved obligatorisk sykehustjeneste
Når det gjelder leger under spesialisering i allmennmedisin som har obligatorisk sykehuspraksis i utdanningsstilling i helseforetaket, er Spekter og Legeforeningen enige om at de skal innplasseres lønnsmessig i kategori i henhold til overenskomstens del A2 § 5.3.4 basert på hvor mange år vedkommende har gjennomført av sin spesialistutdanning.

"Kategoriopprykk" i forbindelse med foreldrepermisjon
Av overenskomstens del A2 § 5.3.4 fremgår:
Leger i spesialisering som er borte fra arbeidet med rett til foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, gis et individuelt lønnstillegg tilsvarende det kategoriopprykk de ville fått dersom de var i jobb. Tillegget gis som et personlig tillegg.

Spekter og Legeforeningen er enige om at det individuelle lønnstillegget forskutterer legens førstkommende kategoriopprykk og erstattes av kategoriopprykk når legen har den kompetanse som kreves for å endre kategori.

Totallønn
Det er i tariffavtalene åpnet for at partene lokalt kan bli enige om totallønnsmodeller der dette anses hensiktsmessig. Dersom det ikke oppnås enighet lokalt om slike lønnsmodeller, legges overenskomstens bestemmelser til grunn.

Totallønnsmodeller for leger i sykehus må relateres til minimumsbestemmelsene i Overenskomsten del A2. Dette medfører at lønnsnivået i en totallønnsavtale ikke kan være lavere enn det som til enhver tid følger av A2 § 5.4.

En totallønnsavtale er en lønnsavtale, og regulerer som utgangspunkt ikke arbeidstid. Legeforeningen legger til grunn at leger med totallønnsavtale skal følge den generelle lønnsutviklingen. 

Les også

Mer om emnene