Ytringsfrihet i arbeidsforhold

Legers ytringsfrihet begrenses både av reglene om taushetsplikt og den allmenne lojalitetsplikten i arbeidsforhold.

Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerett og en nødvendig forutsetning for demokratiet. Den har sin forankring både i Grunnlovens § 100 og i bindende folkerettslige konvensjoner, som Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Dette innebærer at ytringsfriheten går foran lover og forskrifter.

En vid ytringsfrihet er en forutsetning for et levende demokrati. Ytringsfriheten stimulerer til deltakelse i samfunnsdebatten. Den er nødvendig for at vi skal få frem kritikk og meningsytringer, særlig når det gjelder spørsmål om bruk og prioritering av fellesskapets ressurser. De formålene og hensynene ytringsfriheten skal ivareta har dels samfunnsmessig betydning og dels betydning for det enkelte menneskets utfoldelse.

Med «ytring» menes formidling av informasjon, ideer eller meninger.

Vernet omfatter retten til å fremsette ytringer av ethvert innhold, til enhver tid og uavhengig av form og medium. Ytringsfriheten omfatter også informasjonsfriheten, friheten til å gjøre seg kjent med opplysninger, ideer og budskap som andre frivillig gir fra seg. Ytringsfriheten omfatter videre retten til å forholde seg taus. Ytringer kan fremsettes både verbalt og ikke-verbalt.

Mer om emnene